Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Användarvillkoren

Introduktion

Dessa villkor styr din användning av denna webbplats; genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

 

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor garanterar och intygar du att du är minst 18 år gammal.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och godkänna dessa villkor samtycker du till vår Nattlivet.se:s användning av cookies i enlighet med villkoren i Nattlivet.se:s integritetspolicy/cookiespolicy.

 

Tillstånd att använda Nattlivet.se

 

Om inget annat anges äger Nattlivet.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och material på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna.

 

Du får se, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor eller ANNAT INNEHÅLL från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

 

Du får inte:

 

· Återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats);

 

· Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen;

 

· Visa allt material från webbplatsen offentligt;

 

· Reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte;

 

· Redigera eller på annat sätt modifiera något material på webbplatsen; eller

 

· Omfördela material från denna webbplats förutom innehåll som är specifikt och uttryckligen tillgängligt för vidaredistribution.

 

Där innehåll specifikt görs tillgängligt för vidaredistribution, får det endast vidaredistribueras inom din organisation.

 

Acceptabel användning

 

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens tillgänglighet eller tillgänglighet; eller på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

 

 

 

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara.

 

Du får inte bedriva några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, datautvinning och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan Nattlivet.se uttryckliga skriftliga medgivande.

 

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

 

Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan Nattlivet.se uttryckliga skriftliga medgivande.

 

Begränsad åtkomst

 

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. Nattlivet.se förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till andra delar av denna webbplats, eller faktiskt hela webbplatsen, efter Nattlivet.se:s gottfinnande.

 

Om Nattlivet.se förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

 

Nattlivet.se kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord efter Nattlivet.se:s eget gottfinnande utan förvarning eller förklaring.

 

Användarinnehåll

 

I dessa villkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett syfte.

 

Du ger Nattlivet.se en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i alla befintliga eller framtida medier. Du ger även Nattlivet.se rätt att underlicensiera dessa rättigheter, samt rätt att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

 

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt eller olagligt, får inte göra intrång i någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller Nattlivet.se eller en tredje part (i varje fall enligt tillämplig lag) .

 

Du får inte skicka in något användarinnehåll till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

 

Nattlivet.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som lämnats till denna webbplats, eller lagrats på Nattlivet.se:s servrar, eller som hostas eller publiceras på denna webbplats.

 

Utan hinder av Nattlivet.se rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehåll, åtar sig Nattlivet.se inte att övervaka inlämnande av sådant innehåll till, eller publicering av sådant innehåll på, denna webbplats.

 

Inga garantier

 

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Nattlivet.se lämnar inga utfästelser eller garantier i förhållande till denna webb. Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några representationer eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Nattlivet.se lämnar inga utfästelser eller garantier i förhållande till denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

 

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar Nattlivet.se inte att:

 

l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; eller

 

l informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

 

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med någon juridisk, ekonomisk eller medicinsk fråga bör du rådfråga en lämplig specialist.

 

Ansvarsbegränsningar

Nattlivet.se kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig (vare sig det är enligt kontaktlagen, skadeståndslagen eller annat) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

 

l i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för direkt förlust;

 

l för indirekta, speciella eller följdförluster; eller

 

l för eventuella affärsförluster, förlust av intäkter, inkomster, vinster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av rykte eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data.

 

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om Nattlivet.se uttryckligen har underrättats om den potentiella förlusten.

 

Undantag

 

Ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som antyds i lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa Nattlivet.se:s ansvar med avseende på:

 

l dödsfall eller personskada orsakad av Nattlivet.se:s vårdslöshet;

 

l bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från Nattlivet.se sida; eller

 

l vad det skulle vara olagligt eller olagligt för Nattlivet.se att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller påstå sig utesluta eller begränsa, sitt ansvar.

 

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga.

 

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

 

Andra partier

 

Du accepterar att Nattlivet.se som aktiebolag har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för sina tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka något personligt anspråk mot Nattlivet.se:s tjänstemän eller anställda avseende eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

 

Utan att det påverkar föregående stycke samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplatsfriskrivning kommer att skydda Nattlivet.se:s tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer samt Nattlivet.se.

 

Ej verkställbar provision

Om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul på webbplatsen är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av de andra bestämmelserna i denna friskrivningsklausul.

 

Ersättning

Du håller härmed Nattlivet.se skadeslös och förbinder dig att hålla Nattlivet.se skadeslös mot eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till juridiska kostnader och eventuella belopp som Nattlivet.se betalat till tredje part för att lösa ett krav eller en tvist på inrådan av Nattlivet.se:s juridiska rådgivare) som Nattlivet.se ådragit sig eller drabbats av till följd av något brott från dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller till följd av något påstående om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor .

 

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar Nattlivet.se övriga rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan Nattlivet.se vidta sådana åtgärder som Nattlivet.se anser lämpliga för att hantera intrånget, inklusive att stänga av din tillgång till webbplats, förbjuda dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller väcka rättegång mot dig.

 

Variation

Nattlivet.se kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen.

 

Uppdrag

Nattlivet.se kan komma att överlåta, lägga ut på kontrakt eller på annat sätt hantera Nattlivet.se rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

 

Du får inte överföra, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor

 

Avskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

 

Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med DOKUMENT, utgör hela avtalet mellan dig och Nattlivet.se i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

 

Lag och jurisdiktion

 

Inga garantiernna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Nattlivet.se lämnar inga utfästelser eller garantier i relation till denna webb.Denna tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Nattlivet.se lämnar inga utfästelser eller garantier i förhållande till denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

 

Utan att påverka det allmänna i föregående stycke, garanterar Nattlivet.se inte att:

 

l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; eller

 

l informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

 

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med någon juridisk, ekonomisk eller medicinsk fråga bör du rådfråga en lämplig specialist.

 

Ansvarsbegränsningar

Nattlivet.se kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig (vara sig det är enligt kontaktlagen, skadeståndslagen eller annat) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

 

l i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för direkt förlust;

 

l för indirekta, speciella eller följdförluster; eller

 

l för eventuella affärsförluster, förlust av intäkter, inkomster, vinster eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av rykte eller goodwill, eller förlust eller korruption av information eller data.

 

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om Nattlivet.se uttryckligen har underrättats om den potentiella förlusten.

 

Undantag

 

Ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som antyds i lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa Nattlivet.se:s ansvar med avseende på:

 

l dödsfall eller personskada orsakad av Nattlivet.se:s vårdslöshet;

 

l bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från Nattlivet.se sida; eller

 

l vad det skulle vara olagligt eller olagligt för Nattlivet.se att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller att vara uteslutet eller begränsa, sitt ansvar.

 

Rimlighet

 

Genom att använda denna webbplats samtycker du till undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga.

 

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

 

Andra partier

 

Du accepterar att Nattlivet.se som aktiebolag har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för sina tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka något personligt anspråk mot Nattlivet.se:s tjänstemän eller anställda avseende eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

 

Utan att det föregående stycket samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplatsfriskrivning kommer att skydda Nattlivet.se:s tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer samt Nattlivet.se.

 

Ej verkställbara bestämmelser

 

Om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul på webbplatsen är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av de andra bestämmelserna i denna friskrivningsklausul.

 

Ersättning

 

Du håller härmed Nattlivet.se skadeslös och förbinder dig att hålla Nattlivet.se skadelös mot eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive men inte begränsar till juridiska kostnader och eventuella belopp som Nattlivet.se betalar till tredje del för att lösa ett krav eller en tvist på inrådan av Nattlivet.se:s juridiska rådgivare) som Nattlivet.se ådragit sig eller drabbats av till följd av något brott från dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller till följd av något påstående om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor .

 

 

Brott mot dessa villkor

 

Utan att det påverkar Nattlivet.se övriga rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan Nattlivet.se vidta sådana åtgärder som Nattlivet.se anser lämpliga för att hantera intrånget, inklusive att stänga av din tillgång till webbplats, förbjuda dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller väga rättegång mot dig.

 

Variation

 

Nattlivet.se kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen.

 

Uppdrag

 

Nattlivet.se kan komma att överlåta, lägga ut på kontrakt eller på annat sätt hantera Nattlivet.se rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

 

Du får inte överföra, lägga ut underleverantörer eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor du för inte överföra

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med GÄLLANDE LAG, och alla tvister som rör dessa villkor kommer att vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen för Sveriges domstolar.

 

Registreringar och behörigheter

 

Nattlivet.se är registrerat hos Bolagsverket. Onlineversionen av registret hittar du på allabolag.se. Nattlivet.se ägs av Uppsala Direkt.

 

Nattlivet.se är registrerat hos Bolagsverket, Sverige. Nattlivet.se:s yrkestitel är UPPSALA DIREKT och den är beviljad i Sverige.

 

Nattlivet.se:s uppgifter

Det fullständiga namnet på Nattlivet.se är UPPSALA DIREKT.

Nattlivet.se är registrerat i Sverige hos Bolagsverket.

Du kan kontakta Nattlivet.se via mail till info@nattlivet.se.

Dela
Sök artiklar